วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ท่องเที่ยวจ.ระยอง


อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

       อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ดตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ในท้องที่อำเภอแกลง
และอำเภอเมือง จังหวดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะเสม็ด
เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน เขาแหลมหญ้าและชายทะเลด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้า
สถานที่ที่เด่นที่สุดเป็นที่รู้จักกันดี คือ เกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดาร ซึ่งกล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ความงดงามตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศว่า มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน


       ในปีพ.ศ.2518ได้มีนายทุนกลุ่มหนึ่งรวมหุ้นกันเพื่อดำเนินการขอเช่าเกาะเสม็ด
จากจังหวัดระยองเพื่อจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยจะสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามจากฝั่ง
เขาแหลมหญ้าไปยังเกาะเสม็ดเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแต่โครงการต้องระงับไปเพราะ
ได้ถูกกลุ่มนิสิต นักศึกษาเป็นจำนวนมากจากหลายสถาบันเดินขบวนคัดค้าน และในปีเดียวกันนั้นสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรม
และสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือที่ 538/2518ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2518 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ให้ความเห็นว่า ควรมีการอนุรักษ์เกาะเสม็ด(เกาะแก้วพิสดารในเรื่องพระอภัยมณีอันเป็นวรรณกรรมเอก
ของสุนทรภู่) ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สงวนไว้เป็นสมบัติของประชาชนโดยทั่วไป
โดยจัดตั้งเป็นวนอุทยานทางทะเล และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2519 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2519 ให้กรมป่าไม้ประสานกับจังหวัดระยอง
พิจารณาในการจัดตั้งเกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติ ขณะนั้นเกาะเสม็ดอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
กรมป่าไม้จึงได้มีหนังสือที่ กษ 08081713ลงวันที่31มกราคม2522ขอพื้นที่ดังกล่าวไปอยู่ในความควบคุมดูแล
ของกรมป่าไม้ ซึ่งกองทัพเรือได้มีหนังสือ ที่ กห 0352/6405 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522
ตอบไม่ขัดข้องที่จะให้กรมป่าไม้เข้าควบคุมดูแลเกาะเสม็ด และต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 5/2522เมื่อวันที่19ธันวาคม2522แจ้งให้กรมป่าไม้ดำเนินการอนุรักษ์
เกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล


         กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่ง ที่ 82/2523 ลงวันที่ 14 มกราคม 2523 ให้นายสมบูรณ์วงศ์ภักดีออกไปทำการสำรวจพื้นที่ป่าไม้บริเวณเขาแหลมหญ้าและ
บริเวณข้างเคียง ท้องที่บ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
และให้ทำการจัดตั้งเป็นวนอุทยานเขาแหลมหญ้า ซึ่งจากการสำรวจของสมบูรณ์ วงศ์ภักดี
พบว่า เขาแหลมหญ้าประกอบด้วยเขาดินลูกรังเตี้ยๆ ชายทะเลทางทิศตะวันตก
มีหาดทรายกว้าง และทอดตัวโค้งยาวออกไปสวยงามมาก น้ำทะเลใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังที่สวยงามได้อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้วยหาดทรายขาวรอบเกาะ เป็นหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน
ทั้งมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีหาดทรายและธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมต่อการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ


ไม่มีความคิดเห็น: